Obsluha a bezpečnost

Obsluha a bezpečnost

Bezpečnostní zásady a pokyny provozu vozila na LPG/CNG

Provozovatel je zodpovědný za technický stav vozidla s LPG/CNG zařízením. Provozovatel je povinen:

 • ve stanovených lhůtách nechat ověřit odborným posouzením (revizí) bezpečný a spolehlivý stav plynového zařízení, seznámit řidiče vozidla s návodem a bezpečnostními předpisy.
 • při poruše plynového zařízení, zejména úniku plynu z kterékoliv části palivového systému, trhliny nebo poškození, které by mělo za následek únik PB, poruše regulátoru, výparníku, uzavíracího ventilu, uchycení tlakové nádrže, poruše odvětrávacího systému, neprovedené revizi systému a překročení koncentrace škodlivých exhalací ve výfukových plynech, je třeba vozidlo neprodleně odstavit z provozu.
 • plnění nádrže provádět jen u schválené čerpací stanice. Ve vzdálenosti menší než 10 m od výdejných stojanů je zakázáno kouřit a používat zdroje možného zážehu (oheň apod.) Při plnění je nutné vypnout motor a zapalování, kontrolovat těsnost plnicího ventilu.

Upozornění:

 • LPG je těžší než vzduch, drží se u země, je neviditelný a při určitém poměru smísení se vzduchem se tvoří výbušná směs, CNG je naopak lehčí než vzduch
 • opravy a servis zařízení zajistit prostřednictvím odborné oprávněné firmy
 • zamezit provádění neodborných zásahů do plynového zařízení vozidla
 • zajistit dodržování těchto a dále uvedených bezpečnostních opatření
 • dodržovat zákaz přečerpávání plynu mimo schválených čerpacích stanic

Bezpečnostní opatření při provozu vozidla

 • je zakázáno při provozu čerpat současně z několika nádrží
 • je zakázáno jakékoliv přepouštění paliva do nádrže vozidla jiným způsobem než prostřednictvím schválené čerpací stanice
 • je zakázána manipulace se zaplombovanými regulačními prvky
 • tlaková nádrž nesmí být vystavena vyšší teplotě (při svařování apod.)
 • garážování vozidla je možné jen v garáži bez montážní jámy a vybavené alespoň dvěma větracími otvory, z nichž jeden je na úrovni podlahy
 • není povoleno parkování v podzemních garážích
 • před vjezdem do opravny nebo společné garáže musí být odpovědný pracovník tohoto objektu informován o tom, že vozidlo je poháněno palivem LPG
 • vyhledávání případných netěsností mimo servisní dílnu LPG se zásadně provádí natíráním pěnotvorným roztokem (saponát nebo mýdlová voda). Vyhledávání netěsnosti plamenem je přísně zakázáno
 • vypouštění plynu z palivového systému – provádí se jen mimořádně při demontáži plynového zařízení nebo při svařování na vozidle v blízkosti plynové instalace. Tento úkon může provést pouze oprávněná servisní organizace při dodržení příslušných bezpečnostních zásad.
 • při odstavení vozidla z provozu delším než 30 dnů, je vhodné palivovou soustavu včetně nádrže vyprázdnit zásadně provozem vozidla
 • je zakázán vjezd do uzavřených prostor (uzavřené a jim podobné prostory, skladovací prostory)

Bezpečnostní opatření v případě poruchy

 • vypnout zapalování
 • vozidlo odstavit na bezpečném větraném místě venkovního prostoru nejméně 15 m od vstupu do podzemních prostor (kanalizace apod.)
 • zajistit neprodleně odstranění závady

Bezpečnostní opatření v případě havárie vozidla

 • vypnout zapalování
 • přepravované osoby nechat (bez paniky) z vozidla vystoupit
 • místo nehody zabezpečit tak, aby nedošlo ke shlukování osob
 • příslušníky dopravní policie upozornit, že vozidlo je vybaveno zařízením pro pohon zkapalněným plynem LPG

Bezpečnostní opatření při požáru vozidla

 • ihned vyrozumět hasiče
 • při hoření čistého kapalného plynu plameny nehasit
 • hořící objekt (nádrž, motor, trubky apod.) intenzívně ochlazovat
 • při přesahu plamenů do okolí je však třeba požár hasit pomocí hasicích přístrojů typu S6 a S15
 • pokud je to možné, hořící vozidlo přemístit na volné prostranství
 • poskytnout první pomoc postiženým osobám a vyrozumět záchrannou službu