Pojištěni LPG

Pojištění LPG

Pojištění LPG / CNG

Pojištění je zajištěno přes výhradního dovozce LPG zařízení firmu AUTOGAS-CENTRUM PLUS s.r.o.

Zde tedy uvádíme kompletní znění pojistných podmínek tak, jak je uvedeno na stránkách této společnosti.

Ve spolupráci s pojišťovnou LLOYD´S, zastoupenou spol. Defend Insurance Group, vám k zástavbě LPG nebo CNG systému nabízíme pojištění tovární záruky na pohonnou jednotku – motor vozidla a jeho vybrané příslušenství.

Pojištění montáže LPG/CNG slouží ke krytí takových případných závad na motoru a dále vyjmenovaném příslušenství motoru vozidla, které by prokazatelně vznikly provozem na LPG/CNG a na které by se nevztahovala tovární záruka výrobce vozidla. Maximální výše pojistného plnění je 90.000 Kč na jednu pojistnou událost.

Všeobecné podmínky pojištění

  • Předmětem pojištění je jednotlivé vozidlo, unikátním identifikátorem je VIN vozidla.
  • Do pojištění jsou přijata pouze vozidla, do nichž byl namontován LPG/CNG systém, jehož dodavatelem je společnost AUTOGAS CENTRUM PLUS s.r.o., a jejichž přestavba byla zapsána do centrálního registru vozidel pod typovým osvědčením této společnosti.
  • Pojištění lze sjednat pro jednotlivá vozidla do stáří 12 měsíců od data první registrace, s maximálním nájezdem 30.000 km ke dni provedení montáže, přičemž musí být splněny obě tyto podmínky.
  • Délka trvání pojištění a maximální kilometrový nájezd jsou vždy shodné se záručními podmínkami konkrétního vozidla, maximálně však 84 měsíců nebo 150.000 km.
  • Pojištění začíná běžet dnem montáže LPG/CNG systému do vozidla dle zápisu do servisní knížky tohoto systému, zaniká posledním dnem tovární záruky, nebo dosažením kilometrového nájezdu dle záručních podmínek  konkrétního vozidla podle toho, co nastane dříve.
  • Pojistit lze pouze vozidlo jehož přestavba byla provedena s použítím řídící jednotky OBD s automatickou korekcí.

Orientační přehled typů pojištění a ceník, maximální km nájezd je vždy omezen záručními podmínkami konkrétního vozidla.

Typ pojištění Doba trvání pojištění Maximální nájezd km Cena
A) Doba trvání pojištění 60 měsíců. 60 měsíců 150.000 km 2.150,-
B) Doba trvání pojištění 24 měsíců. 24 měsíců 150.000 km 1.450,-
C) Pouze pro Mitsubishi Motors
D) Doba trvání pojištění 36 měsíců 36 měsíců 150.000 km 1.950,-
E) Doba trvání pojištění 84 měsíců 84 měsíců 150.000 km 3.750,-
F) Doba trvání pojištění 48 měsíců  48 měsíců 150.000 km 2.050,-

Úplné znění pojistných podmínek ke stažení zde:

VPP_zaruky.pdf

Pojistné za každé jednotlivé nahlášené „vozidlo“ je stanoveno jako jednorázové na celou dobu pojištění a je splatné buď spolu s cenou materiálu na montáž LPG/CNG, nebo jej lze zakoupit dodatečně, ale výhradně k vozidlu které bylo přestavěno systémem dodaným firmou AGC PLUS s.r.o. Počátek pojištění je den montáže uvedený v příloze k TP a záruční knížce LPG, ve které je zároveň uvedena doba pojištění. Přílohou záruční knížky je potvrzení o pojištění vozidla a pojistné podmínky včetně informací o postupu řešení případné pojistné události.

Vznik škodné události je pojištěný povinen oznámit bez zbytečného odkladu v montážní dílně která montáž prováděla, kde bude celá událost zdokumentována a zjistí se příčina (příčinná souvislost s pohonem na LPG). U vozidel, která jsou v tovární záruce výrobce je vždy zapotřebí písemné vyjádření autorizovaného servisu značky, ze kterého musí jasně vyplývat, že závada na vozidle vznikla provozem na LPG/CNG a nevztahuje se na ní tovární záruka. Pověřená servisní dílna pak nahlásí škodu do společnosti AUTOGAS CENTRUM PLUS s.r.o. pomocí formuláře v chráněné oblasti přes odkaz Hlášení škodné události

  • POZOR:  Všechny přílohy k hlášení pojistné události viz. pole formuláře jsou povinné !

AGC PLUS s.r.o. poskytne součinnost a odbornou pomoc při posuzování závady a společně s pojišťovnou definuje způsob opravy!

Pozor, důležité:

Do rozhodnutí likvidátora pojišťovny se nesmí zahájit oprava vozidla! Vždy je potřeba počkat na vyrozumění o souhlasu s provedením opravy a to písemnou formou, nebo e-mailem buď společností Autogas Centrum Plus s.r.o., nebo přímo likvidátorem pojišťovny. Nedodržení této zásady znamená porušení pojistných podmínek a je důvodem k zamítnutí pojistného plnění! Je však možno provést demontáž v rozsahu nutném pro zjištění příčiny a rozsahu závady.

Likvidaci pojistné události provede technik – likvidátor pojišťovny ve standardních lhůtách stanovených zákonem.

V případě škod mimo území ČR bude oprava provedena dle záručních podmínek.

Ing. Marek Osvald
Jednatel / Managing Director